Suomessa jokamiehenoikeus antaa mahdollisuuden jokaisel-
le käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on
sen haltija. Metsämarjojen poimimiseen jokamiehenoikeuden
nojalla ei tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeu-
den käyttämisestä tarvitse maksaa.
Poiminta jokamiehenoikeuden nojalla ei kuitenkaan saa aihe-
uttaa häiriötä. Kenenkään pihapiirissä ei esimerkiksi saa poi-
mia. Yleisimmät luonnonmarjat ovat mustikka, puolukka ja lak-
ka eli hilla. Jokamiehenoikeudesta saa tietoja ympäristöminis-
teriön www.ymparisto.fi laatimasta esitteestä. Metsämarjoista
ja niiden poiminta-ajoista sekä poiminnasta ja poimintaväli-
neistä saa tietoja muun muassa Arktiset Aromit ry:n nettisivuil-
ta www.arctic-flavours.fi sekä Arktiset Aromit ry:n painattamista
esitteistä. Metsämarjojen poimintaan tarvittavat luvat EU- ja
ETA- alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen maahantulo
ja oleskelu Suomessa metsämarjojen poimintatarkoituksessa
on mahdollista ilman oleskelulupaa viisumilla tai viisumiva-
paasti. Edellytyksenä kuitenkin on, että maassa oleskelu kes-
tää enintään kolme kuukautta. Viisumin myöntäminen edellyt-
tää, että ulkomaalainen kykenee huolehtimaan toimeentulos-
taan Suomessa sekä paluumatkastaan.

Suomesta. Tarkempia tietoja viisumin myöntämisen edelly-
tyksistä ja viisumivapaudesta sekä viisumin hakemismenet-
telystä saa ulkoasiainministeriön nettisivuilta formin.finland.fi
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä Suomen edustustois-
ta. Metsmarjojen poimijan oikeudellinen asema Metsämarjo-
jen ja luonnonvaraisten sienten poimija ei yleensä ole työ-
suhteessa mihinkään tahoon. Poimija on itsenäinen toimija,
joka ei saa palkkaa työstään, vaan poimijan tulot muodostu-
vat hänen myymistään marjoista tai sienistä. Marjojen tai
sienten ostaja ei ole poimijan työnanta- ja yleensä silloin-
kaan, vaikka hän sitoutuisi ostamaan kaikki poimijan marjat
tai sienet ja järjestämään poimijalle kuljetuksen majapaikas-
ta maastoon sekä työvälineet. Jos poimijan ja ostajan välille
syntyy erimielisyyksiä, ne tulevat viime kädessä ratkaistavak-
si yksityisoikeudellisena riita-asiana yleisessä alioikeudes-
sa. Metsämarjojen poiminta on kuitenkin mahdollista myös
työsuhteessa suomalaiseen tai ulkomaiseen työnantajaan.
Tietoja vähimmäis työehdoista ja -palkoista saa työsuojelu-
viranomaiselta (www.tyosuojelu.fi) ja Suomen työelämän
säännöistä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön nettisi-
vuilta (www.mol.fi/finnwork).